ศูนย์ป้องกันและตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่ม

ข้อมูลเบื้องต้น

มะเร็งนับเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของมนุษย์ สาเหตุของการเกิดมะเร็งเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น การติดเชื้อไวรัสบางชนิด การรับประทานอาหารหรือการได้รับสารพิษที่มีสารก่อมะเร็ง สาเหตุดังกล่าวสามารถทำให้สารพันธุกรรมภายในเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสียหายขึ้นได้ จนนำไปสู่การกลายพันธุ์ (mutation) และพัฒนาไปเป็นมะเร็ง โดยปกตินั้นการเกิดมะเร็งไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของยีนเพียงยีนเดียว แต่เกิดจากความผิดปกติของยีนมากมายที่สะสมเป็นระยะเวลานานจนเกิดการพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด

โดยทั่วไปผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์เมื่อมีอาการของมะเร็ง ซึ่งมักจะอยู่ในระยะท้ายของโรคแล้ว เนื่องจากในระยะเริ่มต้นของมะเร็งมักไม่ปรากฏอาการ ดังนั้น หากเราสามารถตรวจพบความผิดปกติได้ในระยะแรกก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ และมีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้มากกว่าปล่อยให้มะเร็งลุกลามในระยะท้าย ปัจจุบัน จากสถิติประชากรทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกพบว่า โรคมะเร็งนับเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และมีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีภูมิต้านทานแบบง่ายๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โดยเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้แจ่มใส และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การ ‘ลด’ ความเสี่ยงในการเกิดโรคด้วยการ ‘ค้นหา’ ให้พบสิ่งผิดปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนั้นมีหลายวิธีล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดีในการป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที

ความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็ง

แม้ว่าโรคมะเร็งนี้จะเป็นโรคที่น่ากลัวในความคิดของคนส่วนใหญ่ แต่ในทางตรงกันข้าม โรคมะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ ที่สำคัญคือมีจำนวนผู้ที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็งมากอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ทวีปยุโรปและอเมริกา มีผลสำรวจว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลดลง เนื่องจากวิทยาการด้านการรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัย บวกกับความก้าวหน้าของเครื่องมือคัดกรองโรคมะเร็งต่างๆ รวมทั้งการตรวจในระดับยีนส์ ทำให้สามารถตรวจพบการก่อตัวที่ผิดปกติของเซลล์เร็วขึ้นก่อนเซลล์จะผิด รูปกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ส่งผลให้โอกาสในการรักษามีมากขึ้นตามไปด้วย การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง คือ มาตรการในการค้นหาโรคมะเร็งระยะแรกเริ่มในผู้ที่ยังไม่มีอาการของโรค โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง โดยการตรวจคัดกรองสำหรับโรคมะเร็งต่างๆ (Screening for Specific Cancer) เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการตรวจ คัดกรองโรคมะเร็งในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง หรือกังวลว่าจะเป็นมะเร็งนั้น นับว่ามีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆ ที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรค ในขณะเดียวกัน หากมีการค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยหายขาดจากการเป็นมะเร็งใน อัตราที่สูงและทำให้คนที่เป็นมะเร็งมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพได้เช่นกัน

เป้าหมายของศูนย์ป้องกันและตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่ม

เป็นศูนย์ตรวจค้นมะเร็งเฉพาะทาง ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกเพศ ทุกเชื้อชาติโดยการป้องกันและค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแบบเฉพาะรายบุคคล (personalized) โดยเน้นการบริการแบบองค์รวม โดยสหสาขาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้รับบริการเป็นหลัก อันจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ภายหลังจากตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งอันจะช่วยให้ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีและมีโอกาสหายจากโรคมะเร็งได้มากยิ่งขึ้น บริการที่ศูนย์ป้องกันและตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่ม

 • ประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
 • ตรวจค้นหาความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเป็นระยะเฉพาะรายบุคคล
 • การตรวจทางอณูพันธุศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์โรคมะเร็ง
 • เฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งเป็นระยะตามความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเฉพาะรายบุคคล
 • การป้องกันการการเกิดโรคมะเร็งเฉพาะรายบุคคล

สัญญาณอันตราย 7 ประการ ที่ควรรีบมาพบแพทย์

 • มีเลือดหรือสิ่งผิดปกติออกจากร่างกาย เช่น มีตกขาวมากเกินไป
 • มีก้อนหรือตุ่ม เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งของร่างกายและก้อนนั้นโตเร็วผิดปกติ
 • มีแผลเรื้อรัง
 • มีการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ผิดปกติหรือเปลี่ยนไปจากเดิม
 • เสียงแหบ ไอเรื้อรัง
 • กลืนอาหารลำบาก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
 • มีการเปลี่ยนแปลงของหูด ไฝ ปาน เช่นโตผิดปกติ

แนวทางสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะแรกเริ่ม

มะเร็งปากมดลูก มีหลักฐานทางคลินิกจากองค์กรอนามัยโลกแนะนำให้ผู้หญิงช่วงอายุระหว่าง 21-65 ปี ควรตรวจหาโอกาสการเป็นโรค มะเร็งปากมดลูกทุกๆ 3-5 ปี เพื่อลดความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิต American Cancer Society แนะนำให้ผู้หญิงที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ควรต้องได้รับการตรวจหาโอกาสการเกิดโรคเช่นเดียวกับหญิงที่ไม่เคยได้รับวัคซีน Reference: Guidelines for the Early Detection of Cancer American Cancer Society 2015 มะเร็งปอด American Cancer Society แนะนำให้ผู้ที่สูบบุหรี่หนัก (มากกว่า 30 pack-year*) และยังสูบอยู่ หรือ ผู้ที่เคยสูบบุหรี่แต่เลิกไปแล้วภายใน 15 ปีที่ผ่านมา อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ต้องได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด โดยเฉพาะการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำที่บริเวณทรวงอกทุกปี *จำนวน pack-year = จำนวนซองบุหรี่ที่สูบต่อวัน x จำนวนปีที่สูบ Reference: Guidelines for the Early Detection of Cancer American Cancer Society 2015 มะเร็งต่อมลูกหมาก American Cancer Society แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาร PSA ในเลือด หรือ/และการใช้นิ้วคลำทางทวารและในผู้ชายอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติในครอบครัว (พ่อ หรือ พี่ชาย/น้องชาย) เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก่อนอายุ 65 ปี Reference: Guidelines for the Early Detection of Cancer American Cancer Society 2015 มะเร็งตับ มีหลักฐานทางการแพทย์ในการแพร่ระบาดพบว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรัง เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งตับ ดังนั้นการตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (anti-HCV) จึงสามารถใช้ประเมินหาความเสี่ยงและเฝ้าระวังการเป็นมะเร็งตับได้ มะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ตรง ตามคำแนะนำของ The American Cancer Society และ National Cancer Institute ผู้หญิงและผู้ชายที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ควรเริ่มมีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และสำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (แบบ sigmoidoscopy หรือ colonoscopy) อย่างน้อยทุกๆ 5-10 ปี Reference: Guidelines for the Early Detection of Cancer American Cancer Society 2015 and National Cancer Institute 2015 มะเร็งรังไข่ ในปัจจุบันการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง CA 12-5 และ HE4 ในกระแสเลือดได้รับการยอมรับทางการแพทย์เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยระยะเบื้องต้นของโรคมะเร็งรังไข่ โดยเมื่อเทียบกับผู้หญิงปกติ พบว่าประมาณ 80-85% ของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งรังไข่มีระดับ CA 12-5 และ HE4 สูงขึ้น Reference: Cancer Research UK, Assessing Ovarian Cancer Risk with the ROMA Algorithm (2014)

ทำไมควรเลือกรักษา ที่ศูนย์ป้องกันและตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่ม

 • ตั้งแต่ การป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง การคัดกรอง การวินิจฉัย การวางแผนในการรักษา และการติดตามดูแลผู้ป่วยที่มีและไม่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 • มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ระดับสูงและทันสมัย ในกระบวนการหาความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งรวมถึงมีการดูแลและลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
 • ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับบริการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงแบบเฉพาะรายบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติพันธุกรรมทางครอบครัว โรคประจำตัวร่วม ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและติดตามผลแบบต่อเนื่อง โดยแพทย์สหสาขาที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ
 • การตรวจมะเร็งทางพันธุศาสตร์: ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะเริ่มแรกวัฒโนสถใช้วิธีการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งวิธีที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากคือ วิธีการตรวจทดสอบความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งผ่านทางพันธุกรรม การตรวจระดับยีนส์สามารถช่วยประเมินโอกาสของการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมไทรอยด์ (link เรื่องโรค) เป็นต้น ซึ่งการทดสอบทางพันธุกรรมนี้จะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ระดับยีนส์ โครโมโซมหรือโปรตีนที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็ง เช่น ยีนส์ BRCA1 และ BRCA2 ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านม วัตถุประสงค์ของการตรวจระดับทางพันธุกรรมคือ
  • ประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรค (ทดสอบความเสี่ยง) (Disease Risk Testing)
  • การตรวจสอบภาวะการเป็นพาหะของโรค (Carrier Testing)
  • การตรวจสอบการตอบสนองต่อยาบางชนิด (Drug Resistance) เพื่อใช้ในการเลือกยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และหลีกเลี่ยงยาที่อาจเกิดผลข้างเคียงร้ายแรงกับผู้ป่วย
อย่างไรก็ตามไม่มีการทดสอบทางพันธุกรรมที่สามารถบอกได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าจะเกิดโรคมะเร็งหรือไม่เกิด การทดสอบทางพันธุกรรมสามารถบอกได้ว่าเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการพัฒนาโรคมะเร็งมากน้องเพียงใด นอกจากนี้ผลการตรวจยังสามารถใช้ในการวางแผนวิถีการใช้ชีวิตของผู้ป่วย เพื่อลดปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็ง

ศูนย์ป้องกันและตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่ม ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2016 ประเภท “Innovation Project”

ศูนย์ป้องกันและตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่ม ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2016 ประเภท “Innovation Project”

ศูนย์ป้องกันและตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่ม ชั้น 3 อาคาร I โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 08:00 – :16:00 น. โทร. 02 755 1807 อีเมล [email protected]