ประชุมวิชาการ Best Practice for Cancer Care

วันเวลา
2019-02-20 16:53:18

สมาคมพยาบาลมะเร็งแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งจึงได้ร่วมกันจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง Best Practice for Cancer Care ภายใต้นิยาม “Looking Toward the Future” เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถนำหลักการความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาล ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในด้านต่าง ๆ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการสมัยใหม่ ณ ห้องประชุม 7R ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู  โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่