มาตรฐานสากล

ให้การดูแลมะเร็งแบบครบวงจรแก่
ผู้ป่วยทุกรายในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยมาตรฐานโลก