เทคโนโลยีของเรา

VITAL BEAM เครื่องฉายรังสีพลังงานสูงเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องเข้ารับการฉายรังสีหรือรังสีรักษาเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตและทำลายเซลล์มะเร็ง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการฉายรังสีที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยและมีประสิทธิภาพการรักษาที่เห็นผลดียิ่งขึ้นกับเครื่อง Vital Beam ที่ออกแบบบนแพลตฟอร์มทันสมัยให้ได้ประโยชน์จากการรักษาสูงสุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องฉายรังสี EDGE มิติใหม่ รังสีศัลยกรรม

รังสีปริมาณสูงไปทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างถูกต้องตรงตามตำแหน่ง  โดยใช้เวลาในการรักษาในระยะเวลาสั้นเพียง 1 - 5 ครั้งเท่านั้น โดยลำรังสีจะไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรง มีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปกติบริเวณข้างเคียงน้อย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่อง PET/CT Scan (เพทซีที สแกน) พร้อมระบบ Flow Motion
เทคโนโลยีความก้าวหน้าของการตรวจหามะเร็ง

การตรวจโรคทางด้านรังสิวิทยาที่แพทย์สามารถอ่านผลและพบความผิดปกติของโรคที่ไม่สามารถเห็นหรือวินิจฉัยได้จากการตรวจด้วยเครื่องมืออื่นด้วย PET Scan ผนวกกับการที่แพทย์สามารถกำหนดตำแหน่งของโรคนั้นได้อย่างถูกต้องด้วยภาพจาก CT Scan

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
SPECT
เครื่องช่วยตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อการวินิจฉัยโรค มีหลักการคือ ฉีดสารบางอย่างที่เรียกว่า สารเภสัชรังสี ซึ่งสารเหล่านี้สามารถเข้าสู่ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย จากนั้นแพทย์จะสแกนรังสีที่เปล่งออกมาจากอวัยวะเหล่านั้น แล้วแสดงภาพออกเป็นภาพของอวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งสามารถบอกถึงการทำงานของอวัยวะเหล่านั้นได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านม
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

“รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด”

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
LINAC
เครื่องเร่งอนุภาค Linear Accelerator

เครื่องเร่งอนุภาค LINAC สามารถให้การรักษาได้ด้วยเทคนิคแบบมาตรฐาน (Conventional Therapy) และเทคนิคแบบความชัดเจนสูง 3D-CRT (Three Dimensions Conformal Radiation Therapy) หรือ IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) ซึ่งสามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
VMAT
เครื่องฉายรังสี Volumetric Modulated Arc Therapy

เทคโนโลยีใหม่ในการฉายรังสีรักษา ซึ่งให้ปริมาณรังสีครอบคลุมก้อนมะเร็งได้ดี พร้อมทั้งสามารถลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการฉายรังสีโดนเนื้อเยื่อปกติให้น้อยลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
BRACHYTHERAPY
การรักษาด้วยรังสีระยะใกล้

การรักษาด้วยรังสีระยะใกล้ Brachytherapy เป็นวิธีการรักษาโดยให้ต้นกำเนิดรังสีอยู่ใกล้กับบริเวณที่จะทำการรักษา (ก้อนมะเร็ง) ทำให้บริเวณที่อยู่ใกล้ต้นกำเนิดรังสีได้รับปริมาณรังสีสูง และบริเวณที่อยู่ถัดมา (เนื้อเยื่อปกติ) ได้รับปริมาณรังสีน้อย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
การรักษามะเร็งด้วยเข็มความร้อน (RF)

พลังงานคลื่น RF (Radiodofrequency) เป็นพลังงานที่สามารถส่งความร้อนผ่านปลายเข็มให้กระจายออกในลักษณะรูปทรงต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการตายของเซลล์มะเร็งอย่างถาวร มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับการผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ยาเคมีบำบัด
12 ความต่างเมื่อได้รับยาเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม