วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

High value–based

To be High value–based cancer care in the Asia Pacific
วิสัยทัศน์

High value–based

To be High value–based cancer care in the Asia Pacific
พันธกิจ

Provide a total cancer care

To provide a total cancer care to every national and international patient with world standard.
พันธกิจ

Provide a total cancer care

To provide a total cancer care to every national and international patient with world standard.
ค่านิยม
icon
包括的ながん治療の卓越したサービスを牽引

予防、早期発見、治療、緩和ケア、生存権まで360度のがん治療

icon
効果的、道徳的で高品質ながん治療の管理

360度の最善のがん治療の実行

icon
家族と患者にフォーカスしたかんぺきながん治療

360度の相対的がん治療

icon
学術的、価値基準のがんセンター

研究と教育

ผู้ป่วยและครอบครัวมาก่อน
การดูแลแบบองค์รวม
icon
icon
การดูแลอย่างครอบคลุม
icon
รักษามะเร็งอย่างถูกต้อง
รักษามะเร็งแบบครอบคลุม

360°

Strategic Positioning
Making cancer care

Beyond Excellence