วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

High value–based

To be High value–based cancer care in the Asia Pacific
วิสัยทัศน์

High value–based

To be High value–based cancer care in the Asia Pacific
พันธกิจ

Provide a total cancer care

To provide a total cancer care to every national and international patient with world standard.
พันธกิจ

Provide a total cancer care

To provide a total cancer care to every national and international patient with world standard.
ค่านิยม
icon
Leading in Excellence Services as Comprehensive Cancer Center

360° Cancer care from Prevention, Early detection, Treatment, Palliative care and Survivorship

icon
Efficient, ethical and high quality cancer care management

360° Cancer Best Practice

icon
Patients & Families focused total cancer care

360° Holistic Cancer

icon
Academic and Value-based Cancer Center

Research & Education

ผู้ป่วยและครอบครัวมาก่อน
การดูแลแบบองค์รวม
icon
icon
การดูแลอย่างครอบคลุม
icon
รักษามะเร็งอย่างถูกต้อง
รักษามะเร็งแบบครอบคลุม

360°

Strategic Positioning
Making cancer care

Beyond Excellence