ตรวจคัดกรองมะเร็ง

ตรวจคัดกรองมะเร็ง


ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งเป็นจำนวนมาก และเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของมนุษย์ สาเหตุของการเกิดมะเร็งอาจเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การติดเชื้อไวรัสบางชนิด การรับประทานอาหารหรือการได้รับสารพิษที่มีสารก่อมะเร็ง สาเหตุดังกล่าวทำให้สารพันธุกรรมภายในเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสียหายขึ้นได้ จนนำไปสู่การกลายพันธุ์ (Mutation) และพัฒนาไปเป็นมะเร็ง

โดยปกติการเกิดมะเร็งไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของยีนเพียงยีนเดียว แต่เกิดจากความผิดปกติของยีนมากมายที่สะสมเป็นระยะเวลานานจนเกิดการพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด โดยทั่วไปผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์เมื่อมีอาการของมะเร็ง ซึ่งมักจะอยู่ในระยะท้ายของโรคแล้ว เนื่องจากในระยะเริ่มต้นของมะเร็งมักไม่ปรากฏอาการ ดังนั้นหากสามารถตรวจพบความผิดปกติได้ในระยะแรกก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ และมีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้มากกว่าปล่อยให้มะเร็งลุกลามในระยะท้าย

ศ.พิเศษ นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ กล่าวว่า

“ในปัจจุบันสถิติประชากรทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกพบว่า โรคมะเร็งเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และมีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีภูมิต้านทานแบบง่าย ๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โดยเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้แจ่มใส และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การ  ‘ลด’ ความเสี่ยงในการเกิดโรคด้วยการ ‘ค้นหา’ ให้พบสิ่งผิดปกติโดยเร็วที่สุด”


ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนั้นมีหลายวิธีล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดีในการป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที ความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็ง แม้ว่าโรคมะเร็งจะเป็นโรคที่น่ากลัวในความคิดของคนส่วนใหญ่ แต่ในทางตรงกันข้าม โรคมะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ ที่สำคัญคือมีจำนวนผู้ที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็งมากอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ทวีปยุโรปและอเมริกา มีผลสำรวจว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลดลง เนื่องจากวิทยาการด้านการรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัย บวกกับความก้าวหน้าของเครื่องมือคัดกรองโรคมะเร็งต่าง ๆ รวมทั้งการตรวจในระดับยีน ทำให้สามารถตรวจพบการก่อตัวที่ผิดปกติของเซลล์เร็วขึ้นก่อนเซลล์จะผิดรูปกลายเป็นเซลล์มะเร็งส่งผลให้โอกาสในการรักษามีมากขึ้นตามไปด้วย

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง คือ มาตรการในการค้นหาโรคมะเร็งระยะแรกเริ่มในผู้ที่ยังไม่มีอาการของโรค โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง โดยการตรวจคัดกรองสำหรับโรคมะเร็งต่าง ๆ (Screening for Specific Cancer) เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงหรือกังวลว่าจะเป็นมะเร็งนั้น นับว่ามีความสำคัญมากเป็นอันดับต้น ๆ ที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรค ในขณะเดียวกันหากมีการค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยหายขาดจากการเป็นมะเร็งในอัตราที่สูงและทำให้คนที่เป็นมะเร็งมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพได้


ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่มวัฒโนสถ

ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่มวัฒโนสถ เป็นศูนย์ตรวจค้นมะเร็งที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกเพศ ทุกเชื้อชาติโดยการป้องกันและเป็นการตรวจสุขภาพและค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแบบเฉพาะรายบุคคล (Personalized) ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว โดยเน้นการบริการแบบองค์รวม โดยสหสาขาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้รับบริการเป็นหลัก อันจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ภายหลังจากตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งในระยะใดก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีและมีโอกาสหายจากโรคมะเร็งได้มากยิ่งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการครอบคลุมในเรื่อง

  • ประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
  • ตรวจค้นหาความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเป็นระยะเฉพาะรายบุคคล
  • การตรวจทางอณูพันธุศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์โรคมะเร็ง
  • เฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งเป็นระยะตามความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเฉพาะรายบุคคล
  • การป้องกันการการเกิดโรคมะเร็งเฉพาะรายบุคคล
  • การสังเกตอาการและควรปรึกษาแพทย์มีเลือดหรือสิ่งผิดปกติออกจากร่างกาย เช่น มีตกขาวมากเกินไป มีก้อนหรือตุ่ม เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งของร่างกายและก้อนนั้นโตเร็วผิดปกติ มีแผลเรื้อรัง มีการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ผิดปกติหรือเปลี่ยนไปจากเดิมเสียงแหบ ไอเรื้อรัง  กลืนอาหารลำบาก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีการเปลี่ยนแปลงของหูด ไฝ ปาน เช่น โตผิดปกติ

ด้วยวิทยาการในการตรวจและรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัย ทำให้สามารถหาวิธีป้องกันและรับมือกับภัยมะเร็งได้อย่างถูกต้อง แต่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งควบคู่กับการตรวจคัดกรองมะเร็งทุกปี นอกจากนี้ทีมแพทย์ได้เข้าร่วมโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2016  โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ รับรางวัลยอดเยี่ยมโครงการนวัตกรรม (Innovation Projects) เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลไทยสู่โรงพยาบาลชั้นนำของโลก

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง