นพ. นันทศักดิ์ ทิศาวิภาต

นพ. นันทศักดิ์ ทิศาวิภาต


Neurological Surgery

 • ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

  ประสาทศัลยศาสตร์

 • ภาษา

  Chinese, English, Thai

การศึกษา

 • 2546

  เวชศาสตร์ครอบครัว

  Thai Medical Council, Thailand
 • 2532

  ประสาทศัลยศาสตร์

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2527

  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล