Breast Cancer Awareness Month 2022 เพิ่มโอกาส ลดความเสี่ยง ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ปิดช่องว่างการดูแล..เติมเต็มทุกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

Share

เดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม Breast Cancer Awareness Month 2022 ที่ถือว่าเป็นมะเร็งร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก ปีนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่ม 1 ได้แก่ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ รพ.กรุงเทพเมืองราช รพ.กรุงเทพเพชรบุรี และ รพ.กรุงเทพหัวหิน ได้ผสานความร่วมมือกับ มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสำนักงานเขตห้วยขวางจัดโครงการ เพิ่มโอกาส ลดความเสี่ยง ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ปิดช่องว่างการดูแล..เติมเต็มทุกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ตรวจค้นหามะเร็งเต้านมสัญจร

โดยจัดรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลแบบประสิทธิภาพสูง (Mobile Digital Mammogram and Ultrasound) ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตรวจค้นหาความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมให้ผู้หญิงไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามจุดบริการต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในภาคตะวันตก ได้แก่ จุดบริการสำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 ตุลาคม 2565 จุดบริการ รพ.กรุงเทพหัวหิน ในวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2565 จุดบริการ รพ.กรุงเทพเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  วันที่ 20-22 ตุลาคม 2565 จุดบริการ รพ.กรุงเทพเมืองราช จ.ราชบุรี วันที่ 23-25 ตุลาคม 2565 และจุดบริการ รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ จ.นครปฐม วันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 รองรับกลุ่มเป้าหมาย 50 คน ต่อจุดบริการ

.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ กล่าวว่า โรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งในผู้หญิงที่พบมากเป็นอันดับ 1 ทั้งในประเทศไทย สถิติจาก องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC) เผยว่าข้อมูลในปี ..2563 พบว่ามีผู้หญิงไทยป่วยด้วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ราว  22,000 คนต่อปี หรือคิดเป็น 60 คนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ราว 8,270 คน หรือคิดเป็น 23 คนต่อวัน แนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ว่า ในปี ..2583 จะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ราว 27,600 คนต่อปี โรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่ม 1 จึงได้ริเริ่มโครงการค้นหามะเร็งเต้านมสัญจร ด้วยรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลนี้ เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ยังขาดโอกาสการเข้าถึงการตรวจมะเร็งเต้านมในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันตก  และหากพบมีความผิดปกติจะได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคมะเร็งเต้านมได้มากขึ้น ทางโรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนการดำเนินการตรวจ โดยมูลนิธิเวชดุสิตฯ มีการสนับสนุนจากภาครัฐ สำนักงานเขตห้วยขวาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการช่วยคัดเลือกผู้เข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านมในแต่ละจังหวัด การคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์  เป็นผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดโอกาสไม่เคยรับการตรวจแมมโมแกรมมาก่อน หรือเคยตรวจห่างจากครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 1 ปี ไม่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหรืออยู่ระหว่างการรักษา หรือมีประวัติเป็นโรคมะเร็งในครอบครัว

ที่ผ่านมาปี 2562  ทางมูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมกับ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโสถ ได้จัดทำโครงการผ่าตัดฟรี   ให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ จำนวน 32 ราย และในปีนี้ยังคงทำอย่างต่อเนื่อง ในการสนับสนุนการตรวจค้นหามะเร็งเต้านม ด้วยรถ Mobile Digital Mammogram และ Ultrasound ให้กับผู้หญิงที่ยังขาดโอกาสการเข้าถึงการตรวจ ทั้งนี้มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้ช่วยสังคมไทยในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การช่วยเหลือในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ แด่โรงพยาบาลรัฐบาล สนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ และการมอบวัคซีนนอกบัญชี อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งของซึ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ผู้ด้อยโอกาสอยู่เสมอ

ชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ครั้งนี้ขอขอบคุณโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ และ มูลนิธิเวชดุสิตฯ ที่ได้จัดทำโครงการตรวจคันหามะเร็งเต้านมแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่เขตห้วยขวาง จำนวน 50 ราย ได้ประสานความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่าย กับหน่วยงานในพื้นที่เขตคัดเลือกประชาชนมารับการตรวจในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้าน : สุขภาพดี ตามโครงการตรวจเต้านมให้กับสตรียากไร้กลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นโรคที่พบมากอันดับต้น ๆ ในสตรีไทย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง หากได้ตรวจพบความผิดปกติ จะได้รักษาได้ถูกต้อง และทันท่วงที ทั้งลดอัตราการป่วย และเสียชีวิตที่จะตามมาอีกด้วย 

โรคมะเร็งเต้านมไม่ใช่โรคที่น่ากลัวเป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาหายขาดหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หากเรารู้เท่าทัน และป้องกัน เพื่อให้ได้รับการรักษาแต่เนิ่น ๆ  เรามาร่วมกันปิดช่องว่างการดูแล เติมเต็มทุกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเป็นประจำทุกปี และสามารถตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน หากพบความผิดปกติ ควรพบแพทย์  เพื่อช่วยลดอัตราการสูญเสียจากโรคมะเร็งเต้านม 

Breast Cancer Awareness Month 2022 Breast Cancer Awareness Month 2022 Breast Cancer Awareness Month 2022 Breast Cancer Awareness Month 2022 Breast Cancer Awareness Month 2022 Breast Cancer Awareness Month 2022 Breast Cancer Awareness Month 2022 Breast Cancer Awareness Month 2022 Breast Cancer Awareness Month 2022 Breast Cancer Awareness Month 2022 Breast Cancer Awareness Month 2022 Breast Cancer Awareness Month 2022

คุณอาจสนใจ
ดูทั้งหมด