CSR Project ลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์เต้านม รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ และ Chittagong Medical College Hospital

Share

CSR Project ลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์เต้านม โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ และ Chittagong Medical College Hospital เพื่อสร้างความตระหนักต่อการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง

เมื่อเดือนตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา ถือเป็นเดือนแห่งการรณรงค์มะเร็งเต้านมโลก (World Breast Cancer Awareness Month) โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ได้แถลงข่าวลงนามความร่วมมือกับ Chittagong Medical College Hospital ประเทศบังคลาเทศ โดยมี ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์เต้านม โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้สุภาพสตรีในประเทศบังคลาเทศตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง  และจากข้อมูลทางสถิติขององค์การอนามัยโลกพบว่า โรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่พบมากที่สุดในสุภาพสตรีของประเทศบังคลาเทศ และมักค้นพบในระยะลุกลาม ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ จึงเล็งเห็นความสำคัญ และจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และให้ความสำคัญกับโรคมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้น

ภายใต้ความร่วมมือนี้ ทางทีมแพทย์และพยาบาลจาก Chittagong Medical College Hospital จะเข้าร่วมอบรมและสัมมนาร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลจากศูนย์เต้านม โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ในการตรวจคลำมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง ตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยและการรักษามะเร็งเต้านม รวมถึงการติดตามผลการเกิดมะเร็งเต้านมในอนาคต

MoU signed over breast cancer awarness (The Finance Today)

Bangkok Hospital, CMCH to provide free check up (The Daily Observer)

MoU signed over breast cancer awarness (Hawker.com.bd)

คุณอาจสนใจ
ดูทั้งหมด