VITAL BEAM เครื่องฉายรังสีพลังงานสูงเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

Share

รู้จักเครื่องฉายรังสี Vital Beam

เครื่องฉายรังสี Vital Beam เป็นนวัตกรรมเครื่องฉายรังสีที่ใช้กระแสไฟฟ้าผลิตรังสีเอกซ์พลังงานสูงเพื่อให้ฉายรังสีแบบเจาะจงไปที่ตำแหน่งเซลล์มะเร็ง ทำลายก้อนมะเร็ง ในขณะที่เนื้อเยื่อข้างเคียงได้รับผลกระทบน้อยที่สุด จึงให้คุณภาพการรักษาสูงต่อผู้ป่วย

การทำงานของ Vital Beam

ลักษณะการทำงานของเครื่องฉายรังสี Vital Beam ประกอบไปด้วย

  • ใช้ระบบ Guide Workflow โดยมีระบบควบคุมเครื่องฉายรังสี คือ Control Console, Hand Pendant และระบบควบคุมเตียง รวมถึงการ Set Up ค่าต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย มีสัญญาณในการบอกลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ในการใช้งาน ทำให้มีความสะดวกสำหรับผู้ป่วย
  • มีจุดเด่นด้านการถ่ายภาพ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งที่จะให้การรักษา ช่วยให้ทำการรักษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบตรวจสอบตำแหน่งการรักษาก่อนการฉายรังสีหลายรูปแบบ คือ kV, MV, Fluoroscopy, CBCT เนื่องจากมีโหมดการถ่ายภาพที่ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ สามารถถ่ายภาพระหว่างที่ผู้ป่วยรับการฉายรังสีเพื่อตรวจสอบว่าตำแหน่งถูกต้องหรือไม่ระหว่างการรักษา และเชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบตำแหน่งการรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยมากขึ้น สามารถรองรับเทคนิคฉายรังสีที่ทันสมัยได้ทั้ง IMRT, VMAT หรือ RapidArc
  • รองรับการรักษาร่วมกับระบบ Respiratory Gating  คือการฉายรังสีโดยมีระบบตรวจสอบตำแหน่งรอยโรคที่ใช้การตรวจจับสัญญาณจากการหายใจ เพื่อให้การรักษาในบริเวณที่มีรอยโรคอยู่ในอวัยวะที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา

จุดเด่นของ Vital Beam

แพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการรักษาสามารถตรวจสอบตำแหน่งการรักษาและทำ Online Image Approval ที่ Treatment Console ได้ เพื่อเป็นการยืนยันตำแหน่งการรักษาที่ถูกต้องก่อนเริ่มการฉายรังสี

  • เครื่องฉายรังสี Vital Beam รองรับพลังงานได้หลายระดับ จึงเลือกพลังงานให้เหมาะกับความจำเป็นทางการแพทย์และเหมาะกับแต่ละแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย
  • เครื่องฉายรังสี Vital Beam ใช้กับเทคนิคการรักษาที่ซับซ้อนได้ เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัย หลากหลาย และปรับเปลี่ยนได้ จึงเลือกกำหนดฟังก์ชันต่าง ๆ ตามความจำเป็นในการใช้งาน และตามความเหมาะสมของการรักษาได้เป็นอย่างดี
  • อวัยวะที่ติดกับก้อนมะเร็งและอวัยวะข้างเคียงได้รับผลกระทบจากปริมาณรังสีลดลง โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ำ
  • ใช้เวลาในการฉายรังสีน้อยลงเหลือเพียง 3 – 5 นาที สะดวกรวดเร็ว ลดอาการปวดเมื่อยจากการนอนเป็นเวลานาน

เป้าหมายของการฉายรังสีคือเพื่อรักษาให้ผู้ป่วยมะเร็งหายจากโรคหรือประคับประคองให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นนอกจากความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ลักษณะและความรุนแรงของโรคมะเร็ง ความชำนาญของทีมแพทย์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่นำมาใช้มีความสำคัญ เพราะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของการรักษาและลดผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยให้น้อยที่สุด

ข้อมูล : รศ.นพ.ประเสริฐ  เลิศสงวนสินชัย ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ


สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
โทร. 02 310 3000 หรือ โทร 1719