ประกัน (บริการฉุกเฉินหรือผู้ป่วยในที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน)

Share

บริการฉุกเฉินหรือผู้ป่วยในที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน

ขั้นตอนที่ 1

สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยเราทำงานร่วมกับบริษัทประกันชั้นนำและในเข้ารับบริการกรุณาสอบถามรายชื่อบริษัทประกันก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่

Contact Center 1719 หรือ โทร. 02 310 3000 อีเมล: [email protected]


ขั้นตอนที่ 2

เมื่อตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันเรียบร้อย จะมีขั้นตอนในการรับบริการโดยใช้สิทธิ์ประกัน ดังนี้ 1. ในกรณีทั่วไปและฉุกเฉิน กรุณาเตรียมแสดงบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้ Insurance
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  • บัตรที่ทางราชการออกให้ หรือ
  • บัตรประกัน หรือเลขกรรมธรรม์
2. บริการผู้ป่วยนอก Insurance
  • ผู้ป่วยลงนามในเอกสารใบยินยอมก่อนเข้ารับบริการที่เวชระเบียน
  • กรณีมีส่วนเกินผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง
3. บริการผู้ป่วยในที่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน Insurance
  • ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำนัด ให้ข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อ
  • จนท. ประสานงานบริษัทประกันเพื่อเช็กสิทธิ์การเคลมประกัน
  • หากมีส่วนเกินจากประกันผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง

ขั้นตอนที่ 3

กรณีสอบถามสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครอง ได้ที่ Insurance Customer Service Center (ICS) โทร. 02 310 3787 *หมายเหตุ : กรณีใช้สิทธิ์อื่น ๆ โปรดติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ