ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางที่มีความรู้หลากหลายแขนง โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนำสมัยเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ นับเป็นผู้บุกเบิกการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศไทยร่วมกับการใช้แนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยแบบสหสาขา

จุดมุ่งหมายของเรา ติดต่อเรา

“ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการควบคุมการรักษาโรคมะเร็งที่เหมาะสมและเลือกวิธีที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วย โดยตระหนักถึงความสำคัญทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก ทำให้ความสำเร็จในการบำบัดโรคภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

“เราสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตตลอดจนลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาที่นี่”

รางวัลและการรับรอง

ที่แรกและที่เดียวในเมืองไทยที่สถาบัน JCI สหรัฐอเมริกาให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลและคุณภาพการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางกับโรคมะเร็งเต้านม โดยการผ่าตัดสงวนเต้า นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันมะเร็งระดับโลก Barbara Ann Karmanos Cancer Institute อีกด้วย