ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ อันเป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางที่มีความรู้หลากหลายแขนง โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีนำสมัยเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ นับเป็นผู้บุกเบิกการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศไทยร่วมกับการใช้แนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยแบบสหสาขา

จุดมุ่งหมายของเรา ติดต่อเรา

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการควบคุมการรักษาโรคมะเร็งที่เหมาะสมและเลือกวิธีที่ดี ที่สุดให้กับผู้ป่วยโดยจะตระหนักถึงความสำคัญทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็น อันดับหนึ่ง ทำให้ความสำเร็จในการบำบัดโรคภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

เราสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตตลอดจนลดอัตราการ เสียชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษา ที่ถูกต้องและทันเวลาที่นี่

รางวัลและการรับรอง

ที่แรกและที่เดียวในเมืองไทยที่สถาบัน JCI สหรัฐอเมริกาให้การ รับรองคุณภาพมาตรฐานสากลและคุณภาพการดูแล รักษาโรคเฉพาะทางกับ โรคมะเร็งเต้านม โดยการผ่าตัดสงวนเต้า นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสถาบันมะเร็งระดับโลก Barbara Ann Karmanos Cancer Institute อีกด้วย