เวชศาสตร์นิวเคลียร์

เกี่ยวกับเรา

คลินิกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พร้อมที่จะรักษาโรคมะเร็งและความผิดปกติของร่างกายในด้านต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์จากสารกัมมันตรังสี หรือสารเภสัชรังสี ผ่านรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการให้รับประทาน การสูดดม 
และการฉีดผ่านทางหลอดเลือด จากนั้นนำผู้ป่วยเข้าตรวจอีกครั้งด้วยเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์เห็นถึงโมเลกุลในร่างกาย และการกระจายตัวของสารกัมมันตรังสีในอวัยวะ นำไปสู่การวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของเรา

 • ตรวจหาการกระจายของมะเร็งด้วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เช่น มะเร็งระยะลุกลามไปกระดูก มะเร็งไทรอยด์ เป็นต้น
 • ตรวจการทำงานของหัวใจกรณีผู้ป่วยไม่เหมาะสมต่อการวิ่งสายพาน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายหรือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากการวิ่งสายพาน
 • ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจึงมั่นใจได้ว่าจะรับปริมาณรังสีน้อยที่สุด

บริการทางการแพทย์

 • การตรวจหาโรคมะเร็งและความผิดปกติของร่างกายในด้านต่าง เช่น
  • การกระจายของมะเร็งไปยังกระดูก
  • ตรวจวัดการทำงานของระบบหัวใจ
  • ตรวจวัดการทำงานของไต
  • ตรวจวัดการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Uptake Test)
 • การรักษาอาการปวดกระดูกจากโรคมะเร็ง

เครื่องมือและเทคนิคการรักษา

 • ให้การรักษาด้วยสารเภสัชรังสี เช่น การให้รังสีไอโอดีนเพื่อรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ และไทรอยด์
  เป็นพิษ
 • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของร่างกายด้วยเครื่อง SPEC/CT (Single Photon Emission Computed Tomography Computed) ซึ่งสามารถถ่ายภาพรังสีของอวัยวะที่มีสารกัมมันตรังสีกระจายตัวระหว่างทำการวินิจฉัย

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

ปริมาณของรังสีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คลินิกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ทำการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยตามหลักของ “ALARA” (As Low As Reasonably Achievable) หรือการเลือกใช้ปริมาณรังสีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทางการแพทย์ ประกอบด้วยหลักสำคัญ 3 ประการคือ

 1. เวลาในการฉายรังสีต้องสั้นที่สุด
 2. ระยะทางต้องอยู่ไกลจากแหล่งกำเนิดรังสี
 3. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการกำบังรังสีเพื่อลดความหนาแน่น 

ทั้งนี้ ปริมาณรังสีที่ใช้นั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของการวิเคราะห์และโรคของผู้ป่วยแต่ละคน

สอบถามเพิ่มเติมที่