พญ. อภิสมัย ศรีรังสรรค์

พญ. อภิสมัย ศรีรังสรรค์


Psychiatry

การศึกษา

  • 2545

    จิตเวชศาสตร์

    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2542

    แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น