ศูนย์ป้องกันและตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่ม

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่มวัฒโนสถ พร้อมลดอัตราการเสียชีวิตและความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง ด้วยการค้นหาโรคมะเร็งระยะแรกเริ่มในผู้ที่ยังไม่มีอาการของโรค โดยใช้การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่าง ๆ ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงหรือกังวลว่าจะเป็นมะเร็งเพื่อช่วยป้องกันการเกิดโรค และหากสามารถค้นพบมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจะช่วยเพิ่มโอกาสหายขาดจากการเป็นมะเร็งในอัตราที่สูง พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

จุดเด่นของเรา

ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่มวัฒโนสถได้รับรางวัลประเภท Thailand ICT Excellence Award  : “Innovation Project”

บริการทางการแพทย์

  • การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในระยะแรกเริ่มแบบรายเฉพาะบุคคล (Personalized) ให้แก่ผู้ที่ยังไม่มีอาการของโรค
  • ช่วยประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิด
  • เฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจเป็นรายเฉพาะบุคคลตามระดับความเสี่ยงที่ตรวจพบ
  • บริการให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์โรคมะเร็ง
  • การดูแลและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเฉพาะรายบุคคล

เครื่องมือและเทคนิคการรักษา

  • ค้นพบการก่อตัวที่ผิดปกติของเซลล์ได้เร็วขึ้นด้วยการตรวจในระดับยีน
  • ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนด้วยเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์หรือการวิเคราะห์สารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ)
    ในตัวอย่าง เช่น  เลือด เนื้อเยื่อ  ฯลฯ จากผู้ป่วยและคนในครอบครัว เพื่อตรวจหาความผิดปกติของดีเอ็นเอ และหาตำแหน่งของยีนที่เป็นสาเหตุของโรค ช่วยประเมินและค้นหาความผิดปกติที่จะนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งชนิดต่าง
  • ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในกระบวนการตรวจหาความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

สำหรับการตรวจทางพันธุกรรม อาจไม่สามารถระบุได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะเกิดโรคมะเร็งกับผู้เข้ารับการตรวจหรือไม่

แต่การตรวจทางพันธุกรรมจะสามารถบอกได้ว่า เมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปแล้ว ผู้เข้ารับการตรวจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการตรวจนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการตรวจสามารถนำไปใช้การวางแผนการดำเนินชีวิต เพื่อลดปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะเริ่มแรกวัฒโนสถ